A A A

Zadania i cele

Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność - do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

Dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem usług, a w szczególności:

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewnia:
  • miejsce zamieszkania,
  • wyżywienie, w tym również dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza,
  • odzież i obuwie,
  • utrzymanie czystości;
 2. opiekuńcze, polegające na:
  • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnacji,
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 3. wspomagające, polegające na:
  • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
  • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  • stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem
  • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,
  • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
  • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  • pokryciu, w miarę możliwoąci, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,
  • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
  • sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.


Dom zapewnia:

 • organizację terapii zajęciowej w pracowni terapii,
 • możliwość korzystania przez mieszkańców z punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej,
 • umożliwia zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi Domów Pomocy Społecznej oraz innymi przepisami z zakresu pomocy społecznej,
 • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalno turystycznych,
 • możliwości kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
 • regularny kontakt z dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń.
 • sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu.

Dom zapewnia trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem możliwości wyboru zestawu oraz dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe takie jak: chleb, masło ser, dżem oraz napoje (kawa, herbata) są dostępne przez całą dobę i znajdują się w kuchenkach na odcinkach mieszkalnych. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych.