A A A

Z życia DPS

Działalność Domu to nie tylko zapewnianie podstawowych potrzeb bytowych i zdrowotnych ale również społecznych, kulturalno - oświatowych i rekreacyjnych. Naszym celem jest dbanie o utrzymanie sprawności intelektualnej mieszkańców, a także pomoc w realizacji indywidualnych zamierzeń osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej.

Staramy się zmotywować ludzi w starszym wieku do odkrywania nieznanych obszarów wiedzy i samorealizację w tych dziedzinach.

Od poniedziałku do piątku prowadzone są zajęcia w świetlicy oraz pracowniach terapeutycznych, spotkania na odcinkach mieszkalnych odbywają się codziennie. Tematy tych zajęć są wypadkową zainteresowań i możliwości uczestniczących w nich osóbMieszkańcy uczestniczą w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez inne Domy Pomocy Społecznej, a także środowisko lokalne. Włączają się w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.