A A A

Skierowania - zasady

 • Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej kierowania do DPS

 • Decyzję o umieszczeniu w tutejszym DPS wydaje Starosta Oławski

 • Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala starosta i jest on ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 • Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w DPS są w kolejności:
  1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swego dochodu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 - ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
  3. gmina z której osoba została skierowana do DPS -w wysokości różnicy miedzy średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt. 1 i 2.

 • Osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełna odpłatność.


Szczegółowych informacji udzielają:

 • pracownicy socjalni nr tel. 071 31 30 110 w. 13 i 18
 • kierownik działu opieki nr tel. 071 31 30 110 w. 33