A A A

Regulamin Samorządu Mieszkańców

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W Oławie

 

§ 1.

Regulamin Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oławie, zwany dalej „Regulaminem” ustala się na podstawie § 21 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

§ 2.

Regulamin określa wewnętrzną organizację życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oławie - zwanym dalej „Domem” , które nie zostały unormowane w Regulaminie Organizacyjnym Domu, w szczególności ustala zasady :

- reprezentowania wobec dyrektora Domu interesów wszystkich mieszkańców,

- pomoc dyrektorowi Domu w kształtowaniu i rozwoju właściwych stosunków interpersonalnych,

- zgłaszania wniosków i współpraca w sprawach : kulturalnooświatowych, socjalno-bytowych,

gospodarczych,

- utrzymania porządku i spokoju w Domu,

- oddziaływania na mieszkańców, którzy w sposób rażący naruszają zasady współżycia w społeczności

Domu, oraz prawa i godność osobistą innych mieszkańców i personelu.

§ 3.

1.W pracach Samorządu Mieszkańców może brać udział każdy mieszkaniec Domu.

2.Mieszkaniec ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Samorządu oraz Komisji, które przy nim działają.

3.Każdy mieszkaniec ma prawo wypowiadania swoich uwag dotyczących spraw związanych z jakością świadczonych usług przez Dom.

§ 4.

Samorząd Mieszkańców wybiera zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyborczym Radę Domu, w składzie :

- przewodniczący Rady Domu

- z-ca przewodniczącego Rady Domu

- sekretarz - skarbnik Rady Domu

- 2 (dwóch) członków Rady Domu.

§ 5.

Rada Domu wybierana jest na okres 2 lat.

§ 6.

Na wniosek 1/3 ogółu mieszkańców , Rada Domu może być odwołana przed upływem

okresu kadencji określonym w § 5.

§ 7.

W miejsce osoby wchodzącej w skład Rady Domu, która ubędzie ze składu, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie do 1 miesiąca, od daty odejścia z Rady.

§ 8.

1.Rada Domu, reprezentuje interesy ogółu mieszkańców wobec dyrektora Domu, przedstawia

wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji świadczonych usług w zakresie zabezpieczenia :

potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

2.Rada Domu przekazuje dyrektorowi Domu wnioski, uwagi i propozycje majce na celu

kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w układzie mieszkańcy - personel Domu.

3.Rada Domu przekazuje propozycje oraz inspiruje formy wewnętrznej integracji mieszkańców

tut. Domu oraz integracji zewnętrznej z mieszkańcami innych domów i środowiskiem lokalnym.

4.Rada Domu propaguje zasady wzajemnej pomocy w szczególności dla mieszkańców

o ograniczonych możliwościach samodzielnego funkcjonowania w społeczności Domu.

§ 9.

Dyrektor Domu wyznacza pracownika (ów) działającego w Jego imieniu do bezpośredniej współpracy, pomocy i kontaktów bieżących z Radą Domu.

§ 10.

1.Tworzy się stale komisje działające przy Samorządzie Mieszkańców:

- Komisja kulturalno - oświatowa

- Komisja socjalno - bytowa

- Komisja gospodarczo - porządkowa

2.Na wniosek Samorządu Mieszkańców, mogą być tworzone inne komisje nie wymienione w ust.1.

§ 11.

1.Działalność w komisjach wym. w § 10 ma charakter dobrowolny.

2.Ustalenie składu komisji następuje na zasadzie zgłoszenia się mieszkańca i określenia nazwy komisji, w której chce pracować.

§ 12.

1.Komisja wybiera spośród swego składu przewodniczącego, który organizuje i koordynuje jej prace.

2.Przewodnicz¹cy współpracuje z Radą Domu i pracownikiem Domu, upoważnionym przez dyrektora

do działania w Jego imieniu.

§ 13.

1.Rada Domu współpracuje z przewodniczącymi komisji, inspiruje działania mieszkańców majce na celu:

1 - podniesienie estetyki i wystroju pomieszczeń mieszkalnych i innych pomieszczeń Domu,

przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców,

2 - utrzymanie porządku w pokojach mieszkańców przez wykonywanie czynności porządkowych

przez osoby w nich zamieszkałe, w miarę swoich możliwości,

3 - utrzymanie w należytym stanie terenu zielonego wokół Domu, prowadzenie prostych upraw

kwiatów , warzyw, usuwanie liści i resztek roślin,

4 - wykonywanie w kuchenkach odcinkowych wypieków ciast, przygotowanie sałatek i innych

potraw na wspólne okolicznościowe spotkania mieszkańców.

2.Samorząd Mieszkańców propaguje zasady oszczędnego korzystania z urządzeń elektrycznych

( wyłączanie zbędnego oświetlenia) i wody ( dokręcanie kranów, zgłaszanie wycieków).

§ 14.

1.Przewodniczący Rady Domu w III dekadzie grudnia lub I dekadzie stycznia , składa sprawozdanie

z działalności Rady Domu za dany rok kalendarzowy na ogólnym zebraniu Samorządu Mieszkańców.

2.Sprawozdanie z działalności komisji stałych przedstawia przewodniczący komisji na wniosek Samorządu Mieszkańców.

§ 15.

Dyrektor Domu, na zakończenie roku kalendarzowego, na ogólnym zebraniu Samorządu Mieszkańców

składa sprawozdanie z działalności Domu w danym roku oraz przedstawia zasady działalności , w oparciu o planowane środki finansowe na rok przyszły.

§ 16.

Samorząd Mieszkańców i Rada Domu, kształtuje właściwe postawy i zachowania mieszkańców w zakresie przestrzegania ustalonych norm i zasad obowiązujących mieszkańców Domu.

§ 17.

1.Mieszkańcy obowiązani są do :

1. współdziałania z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,

2. dbania , w miarę swoich możliwości, o higienę osobistą,

3. przestrzegania norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,

4. dbałości o mienie Domu,

5. przyczyniania się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego Jego funkcjonowania,

6. nie zakłócania spokoju innym mieszkańcom w czasie ciszy nocnej w godz. 22.00 - 6.00

7. przychodzenia na posiłki do stołówki lub pokoju w godzinach uzgodnionych w regulaminie,

8. terminowego wnoszenia opłat za pobyt w Domu.

2.Szanuj¹c prawa innych mieszkańców , zabrania się:

1. palenia papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

2. spożywania alkoholu, w miejscach przebywania innych mieszkańców i doprowadzania się do stanów upojenia alkoholowego powodującego niekontrolowane reakcje ,

3. zakłócania spokoju innym mieszkańcom, zarówno podczas zajęć terapeutycznych,

rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, jak równie¿ w godzinach popołudniowych, wieczornych

i nocnych, przez zachowanie uniemożliwiające realizację planowanych zabiegów, zajęć

terapeutycznych i wypoczynku.

3.Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się korzystać w pokojach mieszkańców z :

1 - grzałek

2 - żelazek

3 - piecyków elektrycznych nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń elementów grzejnych.

§ 18.

1.W razie zauważenia jakichkolwiek usterek i awarii w urządzeniach i sprzęci mieszkaniec zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pielęgniarce - opiekunce.

2.Zabrania się usuwania awarii i usterek przez mieszkańców we własnym zakresie.

§ 19.

1.Mieszkaniec udający się na urlop, winien złożyć wniosek urlopowy na 3 dni przed terminem

urlopowania, u pracownika socjalnego, pracownika pierwszego kontaktu lub pielęgniarki - opiekunki

pracującej na odcinku mieszkalnym.

2.Złożenie wniosku zgodnie z zasadą przedstawioną w ust.1. jest podstawą zwrotu odpłatności za

nieobecność w Domu, której zasady zwrotu regulują odrębne przepisy.

3.Niemożliwość powiadomienia z wyprzedzeniem 3 dniowym, ze względów losowych, powoduje

naliczenie zwrotu odpłatności od dnia wyprowiantowania mieszkańca wg przyjętych zasad

organizacyjnych.

4.W przypadku skierowania mieszkańca do szpitala, wniosek urlopowy składa pracownik działu opieki z odcinka mieszkalnego danego mieszkańca.

§ 20.

1.Mieszkaniec w pełni sprawny może wychodzić o każdej porze poza teren Domu.

2.Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańca wychodzącego poza teren Domu, wskazane jest aby

zgłosił wyjście pielęgniarce - opiekunce lub portierowi i określił przypuszczalny termin powrotu.

§ 21.

1.Mieszkańcy, których stan zdrowia nie pozwala na niekontrolowane opuszczanie Domu, podlegają szczególnej opiece personelu.

2.W celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa tej grupie mieszkańców, pracownicy portierni współpracują z personelem działu opieki na ustalonych zasadach.

§ 22.

1.Mieszkańcy mają prawo składać skargi i wnioski do dyrektora Domu.

2.Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor Domu.

3.Mieszkaniec może się zwracać do dyrektora Domu w sprawach różnych, w każdym dniu w godz. 8.00 - 10.00 lub przekazywać uwagi i wnioski na ogólnym spotkaniu mieszkańców z dyrektorem

Domu, organizowanym w każdą środę o godz.10.00.

§ 23.

Sprawy mieszkańców, którzy w sposób rażący naruszają przepisy regulaminu w szczególności:

- zakłócaj spokój pozostałych mieszkańców

- naruszają godność osobistą innych mieszkańców i personelu

- swoim zachowaniem i niedostosowaniem do określonych norm i zasad powodują dezorganizację

życia społeczności Domu - będą rozpatrywane przez dyrektora i Radę Domu.

§ 24.

Za naruszenie określonych w Regulaminie przepisów, w szczególności ujętych w § 22 dyrektor

i Rada Domu może zastosować kary:

- upomnienia

- nagany z wpisaniem do akt mieszkańca

- skierowania sprawy na drogę postępowania przed Kolegium d/s Wykroczeń lub Sądem, w

zależności od kwalifikacji czynu

- wystąpienie do organu, który wydał decyzję kierująca mieszkańca do Domu o jej cofniecie.

§ 25.

Samorząd Mieszkańców może zobowiązać dyrektora Domu do podjęcia działań przy wykorzystaniu środków prawem przewidzianych do usunięcia mieszkańca z Domu, jeżeli inne środki oddziaływania na sposób Jego postępowania i zachowania nie odniosły skutku.

§ 26.

Regulamin został ustalony przez Radę Domu działającą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Uchwałą Samorządu Mieszkańców z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie ustalenia Regulaminu , w uzgodnieniu z dyrektorem Domu

§ 27.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ...............................................

 

 

Dyrektor Domu

 

...........................................

 

Rada Domu

Przewodnicząca : Janina Wojciechowska..........................................................

 

Z-ca Przewodn. : Helena Brzezina ..........................................................

 

Skarbnik-Sekret. : Eugenia Kołt ..........................................................

 

Członek : Karolina Krawczyk ..........................................................

 

Członek : Stanisława Nazar ..........................................................