A A A

Regulamin Samorządu Mieszkańców

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W Oławie

§ 1.

Regulamin Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oławie, zwany dalej „Regulaminem” ustala się na podstawie § 21 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

§ 2.

Regulamin określa wewnętrzną organizację życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

w Oławie  zwanym dalej „Domem” które nie zostały unormowane w Regulaminie

Organizacyjnym Domu, w szczególności ustala zasady :

- reprezentowania wobec dyrektora Domu interesów wszystkich mieszkańców,

pomoc dyrektorowi Domu w kształtowaniu i rozwoju właściwych stosunków

interpersonalnych,

- zgłaszania wniosków i współpraca w sprawach : kulturalno-oświatowych, socjalno-bytowych, gospodarczych,

- utrzymania porządku i spokoju w Domu,

- oddziaływania na mieszkańców, którzy w sposób rażący naruszają zasady współżycia  w społeczności Domu, oraz prawa i godność osobistą innych mieszkańców i personelu.

§ 3.

1.W pracach Samorządu Mieszkańców może brać udział każdy mieszkaniec Domu.

2.Mieszkaniec ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Samorządu.

3.Każdy mieszkaniec ma prawo wypowiadania swoich uwag dotyczących spraw związanych z jakością świadczonych usług przez Dom.

§ 4.

Samorząd Mieszkańców wybiera zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyborczym Radę Domu, w składzie :

- przewodniczący Rady Domu

- z-ca przewodniczącego Rady Domu

- sekretarz - skarbnik Rady Domu

- 2 (dwóch) członków Rady Domu.

§ 5.

Rada Domu wybierana jest na okres 2 lat.

§ 6.

Na wniosek 1/3 ogółu mieszkańców , Rada Domu może być odwołana przed upływem

okresu kadencji określonym w § 5.

§ 7.

W miejsce osoby wchodzącej w skład Rady Domu, która ubędzie ze składu, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie do 1 miesiąca, od daty odejścia z Rady.

§ 8.

1.Rada Domu, reprezentuje interesy ogółu mieszkańców wobec dyrektora Domu, przedstawia

wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji świadczonych usług zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

2.Rada Domu przekazuje dyrektorowi Domu wnioski, uwagi i propozycje mające na celu

kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w układzie mieszkańcy - personel Domu.

3.Rada Domu przekazuje propozycje oraz inspiruje formy wewnętrznej integracji mieszkańców Domu, oraz integracji zewnętrznej z mieszkańcami innych domów

i środowiskiem lokalnym.

4.Rada Domu propaguje zasady wzajemnej pomocy w szczególności dla mieszkańców

o ograniczonych możliwościach samodzielnego funkcjonowania w społeczności Domu.

§ 9.

Dyrektor Domu wyznacza pracownika(ów) działającego w Jego imieniu do bezpośredniej  współpracy, pomocy i kontaktów  bieżących z Radą Domu.

§ 10.

1.Rada Domu współpracuje inspiruje działania mieszkańców majce na celu:

1/ podniesienie estetyki i wystroju pomieszczeń mieszkalnych i innych pomieszczeń Domu,

przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców,

2./utrzymanie porządku w pokojach mieszkańców przez wykonywanie czynności

porządkowych przez osoby w nich zamieszkałe, w miarę swoich możliwości,

3/utrzymanie w należytym stanie terenu zielonego wokół Domu, prowadzenie prostych upraw

kwiatów , warzyw, usuwanie liści i resztek roślin,

4/wykonywanie w kuchenkach odcinkowych wypieków ciast, przygotowanie sałatek i innych

potraw na wspólne okolicznościowe spotkania mieszkańców.

2.Samorząd Mieszkańców propaguje zasady oszczędnego korzystania z urządzeń

elektrycznych(wyłączanie zbędnego oświetlenia) i wody (dokręcanie kranów, zgłaszanie

wycieków).

§ 11.

Przewodniczący Rady Domu w III dekadzie grudnia lub I dekadzie stycznia składa sprawozdanie z działalności Rady Domu za dany rok kalendarzowy na ogólnym

zebraniu Samorządu Mieszkańców.

§ 12.

Dyrektor Domu, na zakończenie roku kalendarzowego, na ogólnym zebraniu mieszkańców

składa sprawozdanie z działalności Domu w danym roku oraz przedstawia zasady działalności w oparciu o planowane środki finansowe na rok przyszły.

§ 13.

Samorząd Mieszkańców i Rada Domu, kształtuje właściwe postawy i zachowania  mieszkańców w zakresie przestrzegania ustalonych norm i zasad obowiązujących

mieszkańców Domu.

§ 14.

1.Mieszkańcy obowiązani są do :

1. współdziałania z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,

2. dbania , w miarę swoich możliwości, o higienę osobistą,

3. przestrzegania norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,

4. dbałości o mienie Domu,

5. przyczyniania się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego Jego funkcjonowania,

6. nie zakłócania spokoju innym mieszkańcom w czasie ciszy nocnej w godz. 22.00 - 6.00

7. przychodzenia na posiłki do stołówki lub pokoju w godzinach uzgodnionych w regulaminie,

8. terminowego wnoszenia opłat za pobyt w Domu.

2.Szanując prawa innych mieszkańców , zabrania się:

1. palenia papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

2. spożywania alkoholu, w miejscach przebywania innych mieszkańców i doprowadzania się do stanów upojenia alkoholowego powodującego niekontrolowane reakcje ,

3. zakłócania spokoju innym mieszkańcom, zarówno podczas zajęć terapeutycznych,

rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, jak również w godzinach popołudniowych, wieczornych

i nocnych, przez zachowanie uniemożliwiające realizację planowanych zabiegów, zajęć

terapeutycznych i wypoczynku.

3.Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się korzystać w pokojach

mieszkańców z :

1 - grzałek

2 - żelazek

3 - piecyków elektrycznych nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń elementów

grzejnych.

§ 15.

1.W razie zauważenia jakichkolwiek usterek i awarii w urządzeniach i sprzęcie mieszkaniec

zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pielęgniarce - opiekunce.

2.Zabrania się usuwania awarii i usterek przez mieszkańców we własnym zakresie.

§ 16.

1.Mieszkaniec udający się na urlop, winien złożyć wniosek urlopowy na 3 dni przed terminem urlopowania u pracownika socjalnego, pracownika pierwszego kontaktu lub pielęgniarki – opiekunki pracującej na odcinku mieszkalnym.

2.Złożenie wniosku zgodnie z zasadą przedstawioną w ust.1.jest podstawą zwrotu odpłatności za nieobecność w Domu, której zasady zwrotu regulują odrębne przepisy.

3.Niemożliwość powiadomienia z wyprzedzeniem 3dniowym, ze względów losowych,

powoduje naliczenie zwrotu odpłatności od dnia wyprowiantowania mieszkańca

wg przyjętych zasad organizacyjnych.

4.W przypadku skierowania mieszkańca do szpitala, wniosek urlopowy składa pracownik  działu opieki z odcinka mieszkalnego danego mieszkańca.

§ 17.

1.Mieszkaniec w pełni sprawny może wychodzić o każdej porze poza teren Domu.

2.Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańca wychodzącego poza teren Domu, wskazane jest aby zgłosił wyjście pielęgniarce opiekunce lub portierowi i określił  przypuszczalny termin powrotu.

§ 18.

1.Mieszkańcy, których stan zdrowia nie pozwala na niekontrolowane opuszczanie Domu, podlegają szczególnej opiece personelu.

2.W celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa tej grupie mieszkańców, pracownicy portierni współpracują z personelem działu opieki na ustalonych zasadach.

§ 19.

1.Mieszkańcy mają prawo składać skargi i wnioski do dyrektora Domu.

2.Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor Domu.

3.Mieszkaniec może się zwracać do dyrektora Domu w sprawach różnych, w każdym dniu w godz. 8.00-10.00 lub przekazywać uwagi i wnioski na ogólnym spotkaniu  mieszkańców z dyrektorem Domu, organizowanym w każdą pierwszą środę miesiąca

o godz.10.00.

§ 20.

Sprawy mieszkańców, którzy w sposób rażący naruszają przepisy regulaminu

w szczególności:

- zakłócają spokój pozostałych mieszkańców

- naruszają godność osobistą innych mieszkańców i personelu swoim zachowaniem i niedostosowaniem do określonych norm i zasad powodują dezorganizację życia społeczności Domu - będą rozpatrywane przez dyrektora i Radę Domu.

§ 21.

Za naruszenie określonych w Regulaminie przepisów, w szczególności ujętych w §20

dyrektor i Rada Domu może zastosować kary:

- upomnienia

- nagany z wpisaniem do akt mieszkańca

- skierowania sprawy na drogę postępowania przed Kolegium d/s Wykroczeń lub Sądem, w

zależności od kwalifikacji czynu

§ 22.

Samorząd Mieszkańców może zobowiązać dyrektora Domu do podjęcia działań przy wykorzystaniu środków prawem przewidzianych do usunięcia mieszkańca z Domu, jeżeli inne środki oddziaływania na sposób Jego postępowania i zachowania nie odniosły skutku.

§ 23.

Regulamin został ustalony przez Radę Domu działającą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Uchwałą Samorządu Mieszkańców z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie ustalenia Regulaminu , w uzgodnieniu z dyrektorem Domu

§ 24.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ..............................................................

Dyrektor Domu

...........................................

Rada Domu

Przewodniczący : Marian Lake..........................................................................

Z-ca Przewodn. : Zbigniew Chmielewski ..........................................................

Skarbnik-Sekret. : Józefa Zinik …………..........................................................

Członek : Janina Wojciechowska ………….........................................................

Członek : Ryszard Pilas …..…………….. ..........................................................