A A A

Regulamin depozytów

Regulamin
w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi
w Domu Pomocy Społecznej w Oławie

Regulamin opracowano w oparciu o:
- przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  z póź.zm.)
- przepisy Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z póź.zm.)
- przepisy Ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz.1537),
- przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów Pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 217, poz. 1837 ).

I.    Postanowienia ogólne.


§ 1

1.    Dom Pomocy Społecznej w Oławie zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańca poprzez złożenie ich do depozytu .
2.    Regulamin określa procedurę postępowania z depozytami złożonymi do przechowania w Domu Pomocy Społecznej w Oławie, zwanym dalej Domem.

§ 2

1.    Do depozytu  mogą być oddawane  środki pieniężne i przedmioty wartościowe.
2.    Do środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zalicza się:
a)    polskie pieniądze obiegowe,
b)    walutę zagraniczną, monety z metali szlachetnych,
c)    metale szlachetne, szlachetne kamienie oraz biżuterię z nich wykonaną,
d)    książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe, różnego rodzaju dokumenty między innymi potwierdzające prawo własności,
e)    przedmioty uznane przez mieszkańca za wartościowe.

§ 31.    Za przedmioty wartościowe i środki pieniężne nie oddane do depozytu na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu Dom nie odpowiada
2.    Osoby , które nie zdecydują się na złożenie środków pieniężnych i wartościowych przedmiotów do depozytu  są informowane o braku ponoszenia odpowiedzialności materialnej za te środki i  przedmioty  przez Dom .
3.    Przyjęcie informacji o której mowa w ust. 2, osoby potwierdzają w formie pisemnej  składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do  regulaminu .


II.1 . Procedury postępowania z przedmiotami wartościowymi.§ 4


1.Przyjęcie każdego przedmiotu wartościowego do depozytu wpisuje się do Księgi depozytów.
2.Mieszkańcowi przekazującemu wartościowe rzeczy do depozytu na czas pozostawania w Domu wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu lub taką kartę składa się w dokumentacji  dotyczącej mieszkańca. Jedną kopię karty depozytowej  składa się wewnątrz opakowania depozytu .
3.Księga depozytów  składa się z kopii kart depozytowych.
4. Karta depozytowa zawiera w szczególności:
1) kolejny numer karty;
2) oznaczenie Domu;
3) dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania mieszkańca :
a) imię i nazwisko,
b) data i miejsce urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji,
d) numer PESEL, jeżeli taki posiada;
4) spis przedmiotów oddanych do depozytu zawierający ich opis oraz liczbę;
5) datę wypełnienia karty;
6) podpis osoby przyjmującej depozyt.

5. Osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 lub 2, kwituje przyjęcie przedmiotów do depozytu własnoręcznym podpisem.

§ 51. Księgę depozytów prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Domu.
2. W przypadku przyjęcia depozytu poza godzinami pracy, w razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 1, osoba wskazana przez Dyrektora Domu  lub osobę przez niego upoważnioną sporządza opatrzony własnoręcznym podpisem spis przedmiotów oraz przyjmuje depozyt, po czym umieszcza go w zamkniętej na klucz szufladzie lub szafie oraz wydaje pokwitowanie. Do pokwitowania stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 4 pkt 2-6.
3. Depozyt przyjęty w sposób określony w ust. 2 jest przekazywany osobie, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej stawieniu się w Domu, w celu dokonania zapisu depozytu w księdze depozytów.

§ 61.W przypadku gdy mieszkaniec jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, osoba wskazana przez Dyrektora Domu niezwłocznie sporządza spis przedmiotów oraz oddaje je do depozytu.
2. Niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się mieszkańca  o złożeniu przedmiotów do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania przedmiotów w depozycie mieszkaniec  składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.
3. W przypadku trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1, przez okres dłuższy od czasu przyjęcia mieszkańca do Domu, Dyrektor Domu albo osoba przez niego upoważniona informuje o złożeniu przedmiotów do depozytu rodzinę lub opiekuna Prawnego jeżeli taki został ustanowiony przez sąd .

§ 71. Przedmioty w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym ostemplowanym pieczęcią zakładu i oznaczonym numerem depozytu, pod którym został on zapisany w księdze depozytów.
2. W księdze depozytów, pod numerem depozytu, wyszczególnione są liczba oraz określenie przedmiotów znajdujących się wewnątrz opakowania, w którym depozyt jest przechowywany.

3.Opakowanie, w którym jest przechowywany depozyt, po wpisaniu do księgi depozytów, przechowuje się w sejfie w pokoju 213.


§ 8


1.Przy otwieraniu depozytów należy zwrócić uwagę , czy pieczęcie i opakowanie nie były naruszone.
2.W razie stwierdzenia iż opakowanie, w którym znajduje się depozyt zostało naruszone lub w przypadku stwierdzenia  braku lub niezgodności między zawartością depozytu a spisem przedmiotów, należy sporządzić protokół przy udziale mieszkańca ( ewentualnie  rodziny lub opiekuna prawnego )  oraz komisji powołanej przez Dyrektora Domu w którym zostanie ustalony rodzaj braku , wysokość szkody oraz opisany zostanie stan opakowania.
3. Protokół po jego sporządzeniu komisja przekazuje Dyrektorowi Domu w celu przekazania sprawy organom ścigania .  


II. 2. Procedura postępowania z depozytami pieniężnymi.


§ 9


1.    Mieszkaniec, może podjąć decyzję o wpłaceniu  jego  środków pieniężnych  na prowadzone przez Dom indywidualne konto depozytowe.
2.    Dom zdeponowane środki pieniężne odprowadza na rachunek sum depozytowych w banku.
3.    Raz wg stanu na 31.12. danego roku osoba prowadząca depozyty pieniężne mieszkańców, sporządza imienne zestawienie sald rachunku.
4.    Odsetki zgromadzone na indywidualnym koncie depozytowym stanowią dochód mieszkańca.

§ 10


1.    Decyzję o założeniu depozytu gotówkowego mieszkaniec może podjąć przy przyjęciu, jak również w trakcie pobytu w Domu podpisując zgodę na złożenie środków pieniężnych na indywidualne konto depozytowe , której wzór  stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.
2.    Mieszkaniec, któremu niepełnosprawność uniemożliwia złożenia podpisu dokonuje odcisk kciuka w miejscu przeznaczonym na podpis.


§ 11


1.    Mieszkaniec może  upoważnić dowolną osobę lub osoby do dysponowania jego  pieniędzmi, znajdującymi się w  depozycie gotówkowym. Mieszkaniec udziela upoważnienia  na piśmie którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu .
2.    Wyłącznie mieszkaniec i  osoba przez niego upoważniona ma prawo do wypłacania pieniędzy z konta depozytowego.


§ 12


Mieszkaniec, który nie jest ubezwłasnowolniony ma prawo upoważnić pracownika Domu do dokonywania niezbędnych zakupów z wykorzystaniem środków pieniężnych zgromadzonych na koncie depozytowym , które służą zaspokajaniu bieżących potrzeb życiowych . Wzór  upoważnienia stanowi załącznik Nr 4 do regulaminu.


§ 13


1.    W przypadku dokonywania ze środków zgromadzonych na koncie depozytowym przez mieszkańca zakupów o znacznej wartości mieszkaniec może poprosić dyrektora Domu o pomoc w załatwieniu formalności.
2.    W swojej prośbie mieszkaniec powinien dokładnie określić przedmiot zakupu, jego wartość, miejsce zakupu.
3.    Rachunki z tak dokonanych zakupów wraz z prośbą mieszkańca należy przechowywać w aktach mieszkańca.


III. Depozyty osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie


§ 14


1.    W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, depozytem mieszkańca może dysponować ustanowiony przez Sąd opiekun prawny z zastrzeżeniem postanowień § 16.
2.    Opiekun prawny może  upoważnić jednego z pracowników Domu do dokonywania niewielkich zakupów w celu zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych mieszkańca.
3.    Każdy dokonany zakup o którym mowa w ust. 2 powinien zostać potwierdzony  dokumentem (np. paragon, pokwitowanie ). W przypadku zakupów o wartości powyżej 200zł dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu jest faktura.

§ 15W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo  dysponowanie depozytem  w tym środkami zgromadzonymi na koncie depozytowym może być dokonywane przez  te osoby  lub osoby przez nie upoważnione  wyłącznie w takim zakresie  jakim jest to niezbędne do zaspokojenia bieżących potrzeb osoby ubezwłasnowolnionej częściowo . W zakresie przekraczającym bieżące potrzeby osoby ubezwłasnowolnionej częściowo do dysponowania depozytem mają zastosowanie postanowienia ust. 1 i 2 oraz §16 ust 2.

§ 16


1.    Pobranie przez opiekuna Prawnego środków pieniężnych z konta depozytowego – gotówkowego  mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie dopuszczalne jest wyłącznie w celach  związanych z bieżącymi potrzebami mieszkańca  
2.    Dysponowanie depozytem mieszkańca w tym pobranie przez opiekuna prawnego z konta depozytowego mieszkańca kwot w zakresie przekraczającym bieżące potrzeby mieszkańca  znajdującego się pod jego opieką  wymaga zgody Sądu.


IV. Procedury postępowania z depozytami w przypadku zgonu mieszkańca.

§ 17


1.    W przypadku zgonu mieszkańca prawo do pobrania pieniędzy z depozytu gotówkowego oraz przedmiotów wartościowych  mają jedynie spadkobiercy .
2.    Spadkobierca w chwili zgłoszenia się po depozyt zmarłego powinien przedstawić prawomocne postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku.
3.    Osoba uprawniona ma 3 letni termin odebrania depozytu. Termin ten jest liczony od dnia dostarczenia wezwania do odebrania depozytu.

§ 18


1.    W przypadku śmierci mieszkańców samotnych Dom jest zobowiązany wezwać osoby uprawnione do odebrania depozytu wartościowego wyznaczając trzy letni termin odbioru oraz poinformować o skutkach nie podjęcia depozytu.
2.    Informacje w formie ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Domu przez  okres 6 miesięcy (wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 5)
3.    W przypadku gdy szacunkowa wartość depozytu przekracza 5 tysięcy złotych przechowujący depozyt Dom zamieszcza również ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
4.    Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2008, poz. 1537)


§ 19


1.    Pozostałe po zmarłym mieszkańcu rzeczy i przedmioty, które użytkował na co dzień należy komisyjnie zabezpieczyć, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.
2.    Jeżeli mieszkaniec pozostawił na piśmie określone postanowienie ich przeznaczenia i zadysponowanie lub złożył je ustnie w obecności świadków, które zostały spisane i podpisane przez mieszkańca, należy postąpić zgodnie z Jego wolą.
3.    W przypadkach innych niż opisane w ust. 2, rzeczy po zmarłym mieszkańcu należy złożyć do depozytu, po uprzednim komisyjnym ich spisaniu.

V. Postanowienia końcowe.


§ 20


1.    Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw depozytowych mieszkańców jest koordynator pracy socjalnej.
2.    Koordynator może dokonać podziału obowiązków wśród pracowników socjalnych w zakresie prowadzenia spraw depozytowych oraz odpowiedzialności za aktualizowanie sytuacji mieszkańca i aktualizowanych przez niego udzielanych upoważnień.
3.    W przypadku nieścisłości w upoważnieniach i obowiązującej dokumentacji odpowiedzialność ponoszą pracownicy zajmujący się prowadzeniem depozytów.

§ 21Dyrektor Domu wyznaczy osoby, które przeprowadzą co najmniej dwa razy w roku kontrolę postępowania z depozytami mieszkańców.

§ 22


1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na podstawie zarządzenia Dyrektora Domu , w którym określa się termin wejścia jego  w życie .
2.    Regulamin podaje się do wiadomości mieszkańców Domu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przeznaczonej na bieżące informacje dla mieszkańców.