A A A

Przetargi

 

Oława, dnia 22.02.2018r.

Dom Pomocy Społecznej

55-200 Oława, ul. Lwowska 6

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem pow. 5,00 m kw. wraz

z wyposażeniem w lokalu położonym w Oławie przy ul. Lwowskiej 6

z przeznaczeniem na prowadzenie drobnej działalności handlowo-usługowej.

1.Przedmiotem przetargu jest wynajem powierzchni 5,00 m2 wraz z wyposażeniem

w lokalu położonym w Oławie, ul. Lwowska 6 (budynek D) z przeznaczeniem

na prowadzenie drobnej działalności handlowo-usługowej dla potrzeb mieszkańców

i pracowników DPS-u, w dniach tygodnia : poniedziałek - piątek.

2.Oferta winna zawierać :

a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

b) dane o oferencie : nazwę i siedzibę,

c) proponowaną cenę za wynajem 1 m2 powierzchni nie mniejszą niż 11,00 zł netto

miesięcznie,

d) godziny, w których działalność będzie prowadzona,

e) asortyment towaru , który będzie w sprzedaży ,

f) dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej,

g) zobowiązanie do pokrycia naliczonych kosztów energii, wody, podatku od

nieruchomości.

3.Do oferty należy załączyć odpis / ksero z właściwego rejestru albo zaświadczenia

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4.Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w siedzibie

ogłaszającego przetarg (pok. 215) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na

wynajem ” na adres ogłaszającego przetarg, bądź w sekretariacie pokój 215 do dnia

7 marca 2018r. do godz. 10.00.

5.Do ceny najmu, o której mowa w pkt 2 c zostaną doliczone koszty wynajmu

wyposażenia, koszty energii elektrycznej, wody, podatku od nieruchomości.

6.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało samą cenę, komisja wzywa

oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

7.Okres związania niniejszą ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia upływu terminu

składania ofert.

8.Przeprowadzającemu przetarg przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania

przyczyn.

Dyrektor

Stanisław Ćwik