A A A

Podstawa prawna

Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie :

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 734)
  • Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 1999r. znak SSZ.J.0812/1/99 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. Lwowskiej 6 i wpisanie Domu Pomocy Społecznej do wojewódzkiego rejestru pod nr: DKR/DPS/001
  • Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Oławie, przyjętego uchwałą Nr 173/2000 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 21 grudnia 2000r.
  • Statutu nadanego Uchwałą Nr XLVII/283/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Oławie.