A A A

Dofinansowanie UE

„Wsparcie Dolnośląskich DPS w walce z epidemią COVID-19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

W ramach grantu Dom Pomocy Społecznej w Oławie otrzymał  dofinansowanie w wysokości 190 965,00 PLN w formie zaliczki.
Wkład Unii Europejskiej: 160 945,30 PLN
Wkład budżetu państwa: 30 019,70 PLN

Opis projektu
Celem udzielania grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w DPS funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska
Efektem końcowym grantu jest stworzenie w Domach Pomocy Społecznej oraz wśród ich mieszkańców  i pracowników bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Przeznaczenia grantu
Grant zostanie przeznaczony na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Oławie za sierpień, wrzesień i październik.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

szczegółowy opis projektu w załączeniu