A A A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej  w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla strony www.dps.olawa.pl.


Data publikacji strony internetowej: 24.03.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
• Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
• Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia
Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 30.09.2020 r.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 09.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie www.dps.olawa.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Siłka, msilka@dps.olawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 31 30 110. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Aplikacje mobilne
Dom Pomocy Społecznej w Oławie nie udostępnia aplikacji mobilnych.


Dostępność architektoniczna


Lokalizacja i dojazd.
Dom Pomocy Społecznej w Oławie zlokalizowany jest przy ul. Lwowskiej 6.

Dom Pomocy Społecznej składa się z 3 budynków mieszkalnych połączonych łącznikami (budynek A, B i D)
Wejście główne do Domu Pomocy Społecznej – jest zlokalizowane przy ul. Lwowskiej, w budynku D.
Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
Wjazd na teren Domu Pomocy Społecznej jest przez bramę uruchamianą pilotem. Od strony podwórka są 3 wejścia do budynków (do budynku A i budynku B z podjazdami dla osób poruszających się na wózkach oraz do budynku D – schody oraz winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością). Na podwórzu nie ma miejsc parkingowych.

Wejście na piętro budynku – schodami głównej klatki schodowej lub wjazd windą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowaną w budynku D.
Ciągi komunikacyjne na poszczególnych kondygnacjach budynku – zapewniają wystarczającą przestrzeń wolną od przeszkód, spełniają wymagania dla dróg ewakuacyjnych, posiadają odpowiednią szerokość i są pozbawione różnicy poziomów.
Winda osobowa główna – Po otwarciu drzwi windy brak różnicy poziomów, co zapewnia wjazd do wnętrza bez przeszkód. Duża kabina windy – max. 12 osób. Panel sterujący umieszczony na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
Budynek oraz wejście do budynku bez barier architektonicznych (podjazd zewnętrzny, poręcze w łazienkach i toaletach, alarm przyłóżkowy dla mieszkańców) – przystosowany do osób z niepełnosprawnością. Dostęp do ogrodu, ścieżki spacerowe bez barier architektonicznych.

Obsługa osób niesłyszących, niewidomych i słabowidzących.

W Domu Pomocy Społecznej w Oławie nie ma dostępnej usługi tłumacza języka migowego oraz nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje
Osoby, które chcą wejść do DPS z psem asystującym muszą o tym wcześniej powiadomić i uzgodnić z personelem DPS czy mogą wejść. Uzgodnienie dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców.